بورس لندن : 1397/05/19
روی 2552.50
سرب 2092.00
نیکل 14060.00