بورس لندن : 1397/02/28
روی 3053.00
سرب 2330.50
نیکل 14750.00