بورس لندن : 1398/03/22
روی 2670.00
سرب 1949.00
نیکل 11825.00