بورس لندن : 1397/09/16
روی 2709.00
سرب 1965.00
نیکل 10815.00