بورس لندن : 1397/12/01
روی 2667.00
سرب 2025.00
نیکل 12700.00