بورس لندن : 1397/07/25
روی 2653.00
سرب 2079.00
نیکل 12450.00