بورس لندن : 1399/01/15
روی 1862.00
سرب 1661.00
نیکل 11192.00