بورس لندن : 1396/12/04
روی 3569.00
سرب 2533.00
نیکل 13800.00