بورس لندن : 1399/04/17
روی 2023.50
سرب 1779.00
نیکل 13231.00