بورس تهران : 1397/09/17
زنگان 7,570
فرآور 33,261
فسرب 4,427
فاسمین 8,162
کروی 4,666