بورس تهران : 1397/03/01
زنگان 9,004
فرآور 11,465
فسرب 3,115
فاسمین 5,349
کروی 3,284