بورس تهران : 1399/01/11
زنگان 56,888
فرآور 19,002
فسرب 46,798
فاسمین 20,995
کروی 17,979