بورس تهران : 1397/11/24
زنگان 7,517
فرآور 26,354
فسرب 5,650
فاسمین 8,108
کروی 4,405