بورس تهران : 1397/05/23
زنگان 7,026
فرآور 16,866
فسرب 6,151
فاسمین 6,810
کروی 3,948