بورس تهران : 1397/07/25
زنگان 7,948
فرآور 34,072
فسرب 5,550
فاسمین 9,097
کروی 4,991