بورس تهران : 1396/12/05
زنگان 12,680
فرآور 17,899
فسرب 2,969
فاسمین 6,951
کروی 3,842