بورس تهران : 1399/04/18
زنگان 116,960
فرآور 27,520
فسرب 203,370
فاسمین 67,110
کروی 65,000