بورس تهران : 1398/03/22
زنگان 18,116
فرآور 38,283
فسرب 15,664
فاسمین 12,239
کروی 6,260